Електронски потпис

Електронски потпис је скуп података у електронском облику који су придружени или логички повезани са другим (потписаним) подацима у електронским облику тако да се електронским потписом потврђује интегритет тих података и идентитет потписника;

На овој страници доступни су регистар сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата и евиденција сертификационих тела, тела која обављају услуге издавања електронских сертификата у Републици Србији.

Укратко о електронском потпису

Министарство трговине, туризма и телекомуникација надлежно је за спровођење Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења, што подразумева:

 • вођење Регистра пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације ;
 • вођење Регистра пружаоца квалификованих услуга од поверења
 • вођење Регистра квалификованих средстава за креирање електронских потписа и печата
 • припрема и предлагање подзаконског акта о условима за пружање квалификованих услуга од поверења
 • утврђивање листе стандарда које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености
 • вођење јавне листе квалификованих услуга од поверења
 • дефинисање услова за квалификоване електронске сертификате и услуге
 • дефинисање услова за средства за креирање квалификованог електронског потписа и печата
 • дефинисање услова за валидацију квалификованог електронског потписа и печата
 • дефинисање услова за квалификоване електронске временске жигове
 • дефинисање услова за услуге квалификоване препоручене електронске доставе
 • дефинисање услова за поуздану припрему докумената за електронско чување
 • разматрање извештаја о томе да ли пружаоци испуњавају предвиђене законске услове
 • инспекцијски надзор над радом пружалаца услуга од поверења
 • Даном ступања на снагу Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РСˮ, број 94/17) престали су да важе Закон о електронском потпису („Службени гласник РСˮ, број 135/04) и Закон о електронском документу („Службени гласник РСˮ, број 51/09).

  Подзаконски акти донети на основу Закона о електронском потпису и Закона о електронском документу примењују се и после престанка важења наведених закона, све до доношења одговарајућих прописа сагласно Закону о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, осим ако су у супротности са одредбама овог закона.

  Сертификациона тела за издавање квалификованих електронских сертификата која су регистрована на основу Закона о електронском потпису настављају са радом као квалификовани пружаоци услуге издавања квалификованих сертификата за електронски потпис.

  Сертификациона тела за издавање квалификованих електронских сертификата дужна су да у року од 12 месеци од дана ступања на снагу Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању ускладе своје пословање са одредбама овог закона и доставе Министарству извештај о оцењивању усаглашености.

  Министарство врши оцењивање усаглашености до акредитације првог тела за оцењивање усаглашености, у складу са прописима.

Прописи

Закони

Правилници

Правилник о вођењу евиденције сертификационих тела

125.5 KB
1240 Preuzimanja
Detaljnije…

Обрасци

ПРИЈАВА ЗА УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА

202.5 KB
3634 Preuzimanja
Detaljnije…
ПРИЈАВА ЗА УПИС ПРОМЕНЕ/БРИСАЊА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА
202.8 KB
1640 Preuzimanja
Detaljnije…

Регистар сертификационих тела

Регистар сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата.

Датум уписа Назив сертификационог тела
15.12.2008.
11.09.2009.
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ - ПКС ЦА (Сертификационо тело Привредне коморе Србије)

219.2 KB
4739 Preuzimanja
Detaljnije…
16.02.2010.
МУП РС - Сертификационо тело МУП РС

219.1 KB
10261 Preuzimanja
Detaljnije…
01.10.2010.
ХАЛЦОМ БГ ЦА

221.0 KB
3926 Preuzimanja
Detaljnije…
04.04.2014.
„Е - Smart Systems“ д.о.о. – ЕSS CA

219.6 KB
2176 Preuzimanja
Detaljnije…
01.09.2014.
Сертификационо тело Министарства одбране и Војске Србије

213.7 KB
1101 Preuzimanja
Detaljnije…

Евиденција сертификационих тела

Евиденција тела која обављају услуге издавања електронских сертификата.

За списак сертификационих тела која издају квалификоване електронске сертификате, погледајте Регистар сертификационих тела.

Датум уписа Назив сертификационог тела
16.05.2008.
08.09.2008.
ПИС - ПОСЛОВНО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ Д.О.О. - огранак CRYPTO TRUST CENTER

216.0 KB
1234 Preuzimanja
Detaljnije…
10.10.2008.
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ - ПКС ЦА

208.9 KB
1934 Preuzimanja
Detaljnije…
21.12.2009.
ELECTRONIC BANKING BUREAU - EBB CA

194.3 KB
1091 Preuzimanja
Detaljnije…
10.07.2010.
Asseco SEE x 7.rs CA

210.0 KB
1645 Preuzimanja
Detaljnije…
28.01.2011.
Банка Интеза АД Београд - Банка Интеза Београд ЦА

205.5 KB
2973 Preuzimanja
Detaljnije…
27.07.2016.
07.10.2016.