Elektronski potpis

Elektronski potpis je skup podataka u elektronskom obliku koji su pridruženi ili logički povezani sa drugim (potpisanim) podacima u elektronskim obliku tako da se elektronskim potpisom potvrđuje integritet tih podataka i identitet potpisnika;

Na ovoj stranici dostupni su registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata i evidencija sertifikacionih tela, tela koja obavljaju usluge izdavanja elektronskih sertifikata u Republici Srbiji.

Ukratko o elektronskom potpisu

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija nadležno je za sprovođenje Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja, što podrazumeva:

 • vođenje Registra pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije ;
 • vođenje Registra pružaoca kvalifikovanih usluga od poverenja
 • vođenje Registra kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i pečata
 • priprema i predlaganje podzakonskog akta o uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja
 • utvrđivanje liste standarda koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti
 • vođenje javne liste kvalifikovanih usluga od poverenja
 • definisanje uslova za kvalifikovane elektronske sertifikate i usluge
 • definisanje uslova za sredstva za kreiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i pečata
 • definisanje uslova za validaciju kvalifikovanog elektronskog potpisa i pečata
 • definisanje uslova za kvalifikovane elektronske vremenske žigove
 • definisanje uslova za usluge kvalifikovane preporučene elektronske dostave
 • definisanje uslova za pouzdanu pripremu dokumenata za elektronsko čuvanje
 • razmatranje izveštaja o tome da li pružaoci ispunjavaju predviđene zakonske uslove
 • inspekcijski nadzor nad radom pružalaca usluga od poverenja
 • Danom stupanja na snagu Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Službeni glasnik RSˮ, broj 94/17) prestali su da važe Zakon o elektronskom potpisu („Službeni glasnik RSˮ, broj 135/04) i Zakon o elektronskom dokumentu („Službeni glasnik RSˮ, broj 51/09).

  Podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o elektronskom potpisu i Zakona o elektronskom dokumentu primenjuju se i posle prestanka važenja navedenih zakona, sve do donošenja odgovarajućih propisa saglasno Zakonu o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, osim ako su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

  Sertifikaciona tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata koja su registrovana na osnovu Zakona o elektronskom potpisu nastavljaju sa radom kao kvalifikovani pružaoci usluge izdavanja kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis.

  Sertifikaciona tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata dužna su da u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona i dostave Ministarstvu izveštaj o ocenjivanju usaglašenosti.

  Ministarstvo vrši ocenjivanje usaglašenosti do akreditacije prvog tela za ocenjivanje usaglašenosti, u skladu sa propisima.

Propisi

Zakoni

Pravilnici

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata

174.3 KB
4856 Preuzimanja
Detaljnije…
Pravilnik o izmenama pravilnika o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje elektronskog potpisa

72.2 KB
1401 Preuzimanja
Detaljnije…
Pravilnik o Registru sertifikacionih tela koja izdaju kvalifikovane elektronske sertifikate u Republici Srbiji
72.1 KB
1785 Preuzimanja
Detaljnije…
Pravilnik o vođenju evidencije sertifikacionih tela

125.5 KB
1240 Preuzimanja
Detaljnije…

Obrasci

 ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR SERTIFIKACIONIH TELA ZA IZDAVANJE KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA U REPUBLICI SRBIJI
213.5 KB
6324 Preuzimanja
Detaljnije…
PRIJAVA ZA UPIS U EVIDENCIJU SERTIFIKACIONIH TELA

202.5 KB
3634 Preuzimanja
Detaljnije…
PRIJAVA ZA UPIS PROMENE/BRISANJA IZ EVIDENCIJE SERTIFIKACIONIH TELA

202.8 KB
1640 Preuzimanja
Detaljnije…

Registar sertifikacionih tela

Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata.

Datum upisa Naziv sertifikacionog tela
15.12.2008.
Javno preduzeće „POŠTA SRBIJE” – Sertifikaciono telo Pošte
233.2 KB
3041 Preuzimanja
Detaljnije…
11.09.2009.
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - PKS CA (Sertifikaciono telo Privredne komore Srbije)

219.2 KB
4739 Preuzimanja
Detaljnije…
16.02.2010.
MUP RS - Sertifikaciono telo MUP RS

219.1 KB
10261 Preuzimanja
Detaljnije…
01.10.2010.
HALCOM BG CA

221.0 KB
3926 Preuzimanja
Detaljnije…
04.04.2014.
„E - Smart Systems“ d.o.o. – ESS CA

219.6 KB
2176 Preuzimanja
Detaljnije…
01.09.2014.
Sertifikaciono telo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

213.7 KB
1101 Preuzimanja
Detaljnije…

Evidencija sertifikacionih tela

Evidencija tela koja obavljaju usluge izdavanja elektronskih sertifikata.

Za spisak sertifikacionih tela koja izdaju kvalifikovane elektronske sertifikate, pogledajte Registar sertifikacionih tela.

Datum upisa Naziv sertifikacionog tela
16.05.2008.
Javno preduzeće „POŠTA SRBIJE” – Sertifikaciono telo Pošte
224.9 KB
1234 Preuzimanja
Detaljnije…
08.09.2008.
PIS - POSLOVNO INFORMACIONI SISTEMI D.O.O. - ogranak CRYPTO TRUST CENTER

216.0 KB
1234 Preuzimanja
Detaljnije…
10.10.2008.
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE - PKS CA

208.9 KB
1934 Preuzimanja
Detaljnije…
21.12.2009.
ELECTRONIC BANKING BUREAU - EBB CA

194.3 KB
1091 Preuzimanja
Detaljnije…
10.07.2010.
Asseco SEE x 7.rs CA

210.0 KB
1645 Preuzimanja
Detaljnije…
28.01.2011.
Banka Inteza AD Beograd - Banka Inteza Beograd CA

205.5 KB
2973 Preuzimanja
Detaljnije…
27.07.2016.
Republički fond za zdravstveno osiguranje

209.5 KB
486 Preuzimanja
Detaljnije…
07.10.2016.