ePotpis

Registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

Elektronska identifikacija je postupak korišćenja ličnihidentifikacionih podataka u elektronskom obliku kojijednoznačno određuju pravno lice, fizičko lice ili fizičkolice u svojstvu registrovanog subjekta.

Registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja

Kvalifikovane usluge od poverenja su:
1) izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski potpis;
2) usluga upravljanja kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog potpisa;

Registar kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata

Sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata je tehničko sredstvo (softver odnosno hardver) koje se koristi za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata uz korišćenje podataka za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata

OVAJ VEBSAJT VIŠE NIJE U UPOTREBI POSETITE NAS NA LINKU

X