Почетна

Регистар пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације

Електронска идентификација је поступак коришћења личнихидентификационих података у електронском облику којиједнозначно одређују правно лице, физичко лице или физичколице у својству регистрованог субјекта.

Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења

Квалификоване услуге од поверења су:
1) издавање квалификованих сертификата за електронски потпис;
2) услуга управљања квалификованим средством за креирање електронског потписа;

Регистар квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата

Средство за креирање електронског потписа односно печата је техничко средство (софтвер односно хардвер) које се користи за креирање електронског потписа односно печата уз коришћење података за креирање електронског потписа односно печата

OVAJ VEBSAJT VIŠE NIJE U UPOTREBI POSETITE NAS NA LINKU

X