Registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

Registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije

Elektronska identifikacija i šeme elektronske identifikacije

Elektronska identifikacija je postupak korišćenja ličnih identifikacionih podataka u elektronskom obliku koji jednoznačno određuju pravno lice, fizičko lice ili fizičko lice u svojstvu registrovanog subjekta.

Usluga elektronske identifikacije je usluga koja omogućava korišćenje određene šeme elektronske identifikacije u elektronskim transakcijama pri čemu se u okviru te usluge pružaju garancije da identifikacioni podaci iz sredstva elektronske identifikacije odgovaraju licu kome je sredstvo izdato;

Šema elektronske identifikacije je sistem izdavanja sredstva elektronske identifikacije pravnom licu, fizičkom licu ili fizičkom licu u svojstvu registrovanog subjekta.

Šeme elektronske identifikacije razvrstavaju se prema nivou pouzdanosti na:

1) šeme osnovnog nivoa pouzdanosti, koje obezbeđuju ograničeno poverenje u identitet kojim se lice predstavlja i koriste sredstva i procedure čija svrha je da smanje rizik zloupotrebe odnosno neistinitog predstavljanja;

2) šeme srednjeg nivoa pouzdanosti, koje obezbeđuju značajno poverenje u identitet kojim se lice predstavlja i koriste sredstva i procedure čija svrha je da značajno smanje rizik zloupotrebe odnosno neistinitog predstavljanja;

3) šeme visokog nivoa pouzdanosti, koje obezbeđuju visoko poverenje u identitet kojim se lice predstavlja i koriste sredstva i procedure čija svrha je da onemoguće zloupotrebu odnosno neistinito predstavljanje.

Korišćenje šema elektronske identifikacije u elektronskom poslovanju i u opštenju sa organom javne vlasti

Za utvrđivanje identiteta u elektronskom poslovanju mogu se koristiti šeme elektronske identifikacije koje su upisane u Registar pružalaca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije (u daljem tekstu: Registar), kao i šeme elektronske identifikacije koje nisu upisane u Registar.

Iskaz volje ne može se osporiti samo zato što su, umesto potpisa, korišćene šeme elektronske identifikacije.

Šema elektronske identifikacije koja je upisana u Registar može se koristiti za utvrđivanje identiteta stranke u opštenju sa organom javne vlasti.

U opštenju stranke sa organima javne vlasti identitet stranke utvrđen na osnovu registrovane šeme elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti zamenjuje potpis stranke na podnesku.

Propisom može biti određeno da se u slučaju opštenja strane sa organima javne vlasti može koristiti šema elektronske identifikacije srednjeg ili osnovnog nivoa pouzdanosti, ako su rizik od zloupotrebe i moguća šteta od zloupotrebe takvi da nije neophodno koristiti šemu visokog nivoa pouzdanosti.

Datum upisa Naziv pružaoca usluge elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije Vrsta i nivo šeme elektronske identifikacije
Vrsta šeme Nivo šeme
01.06.2020. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Korisničko ime i lozinka Osnovni nivo pouzdanosti
Softverski sertifikat na mobilnom uređaju Srednji nivo pouzdanosti
Elektronski sertifikat na mobilnom uređaju Visoki nivo pouzdanosti
05.07.2021. Ministarstvo unutrašnjih poslova Sertifikat za autentifikaciju Visoki nivo pouzdanosti
Sertifikat za elektronski potpis Visoki nivo pouzdanosti