TSL lista

TSL lista

 

Javna lista kvalifikovanih usluga od poverenja pouzdajućim stranama obezbeđuje pouzdanu informaciju o statusu pružaoca kvalifikovanih usluga od poverenja i njihovih kvalifikovanih usluga u skladu sa podacima upisanim u Registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja (u daljem tekstu: Registar) iz člana 35. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon).

Javna lista kvalifikovanih usluga od poverenja sadrži informaciju o relevantnim proteklim događajima u vezi sa statusom sadašnjih i bivših pružalaca i njihovih usluga tokom vremena, uklјučujući informaciju o početku pružanja, gubitku celovitosti usluge od poverenja, privremenoj zabrani, prestanku pružanja usluge, brisanju iz Registra i drugim događajima zabeleženim u okviru poslova vođenja Registra, inspekcijskog nadzora ili događajima prijavlјenim od strane pružaoca, a koji utiču na prihvatlјivost kvalifikovane usluge od poverenja i postupak utvrđivanja njenog statusa u određenom vremenskom trenutku.

 

Podaci o sertifikatima za potpisivanje TSL liste i pripadajućim SHA-256 otiscima

Javna lista kvalifikovanih usluga od poverenja
SHA-256 otisak Javne liste kvalifikovanih usluga od poverenja